Mūsu skola ziedu laikā….

Izlaiduma kopbildeZem  krāsaino lupīnu, burvīgi reibinošo jasmīnu  un sārti smalko vilkābeļu ziediem 12. jūnijā  ir nosvinēts 9. klases izlaidums. Gluži kā pļavas ziedi, katrs ar savu krāsu gammu, savu pievilcību, savu vilinājumu šogad mūsu skolā apliecību par vispārējo pamatizglītību saņēma deviņi absolventi. Laba vēlējumi no pirmsskolas skolotājām Ivetas un Lindas, sveicieni no sākumskolas skolotājas Ingas, atmiņas par kopā aizvadīto laiku no audzinātājas Līgas, paldies par sportiskajiem sasniegumiem no skolotājas Ivetas un vēlējums neapstāties pie sasniegtā no Rožupes pagasta pārvaldes vadītāja Andra Neicenieka.

Skolas Goda raksti par uzcītību mācību darbā, ārpusstundu pasākumu vadīšanu, darbošanos Izglītojamo pašpārvaldē, mērķtiecīgu iešanu uz sev izvirzītajiem mērķiem, labestību, dāsnumu un pozitīvismu un vēl citām atzinīgi vērtējamām lietām. Ik viens  absolvents skolas laikā sevi ir apliecinājis ar labiem darbiem un ir pelnījis pateicības vārdus par paveikto – Marta, Laura, Sabīne, Artūrs, Inguss, Dairis, Mārtiņš, Viktorija un Kristīne!

Paldies absolventiem un vecākiem par kopā būšanu svētku pasākumā!

Jums ir dots visas pasaules laiks, izmantojiet to!  Atveriet savas sirdis dzīvei, ieklausieties tajā! Un pasaules vēstījumi taps zināmi  jūsu dvēselēm  klusuma gaisotnē!

direktore Sanita Dubovska

Mācību gadu noslēdzot!

Radoši, ar jaunu pieredzi, zināšanām, labi padarīta darba sajūtu  ir noslēdzies 2019./2020.mācību gads. Attālinātais mācību process ienesa savas korekcijas mācību plānos un ārpusstundu aktivitātēs, lai arī savādāk, tomēr viss notika.

Olimpiādēs un radošo darbu konkursos attālinātais mācību process neliedza piedalīties. Vienmēr ir bijis patiess gandarījums par bērnu sasniegumiem vizuālās mākslas jomā, arī šogad tie nav izpalikuši attālinātā mācību procesa laikā. Glorija Jēkabsone, Linda Vilcāne, Santa Rasčevska sagatavoja savus radošos darbus “XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursam “Radi rotājot”. Neierasti, mājās pie sava datora notika matemātikas konkursa “Tik vai Cik…?” noslēdzošā kārta.  Kopvērtējumā valstī Anna Skutele ieguva atzinību. Ir gandarījums par bērnu paveikto!

Žigli un aizrautīgi skolēni darbojās klātienes sporta stundās un ne mazāk sparīgi  arī savās mājās. Tapa šķēršļu pārvarēšanas  trasītes, ģimenes lokā tika izspēlētas visdažādākās kustību rotaļas, norisinājās attālinātas sacensības vieglatlētikas  disciplīnās. Skolas kolektīvu priecēja bērnu iesūtītie video par to, kā ģimenes lokā tiek sportots, muzicēts, veidotas animācijas.

Uzslavas rakstus, lai arī attālināti, ir pelnījuši gan mazie, gan lielie skolas bērni. Centība mācību darbā, laicīgi iesūtīti darbi, pozitīva komunikācija e- klases pastā un citos saziņas līdzekļos, vēlme izdarīt vairāk, nekā prasīts.  Skolas vērtību ietvaros nomināciju Tieksme pēc zināšanām, noslēdzot mācību gadu saņēma Gabriela Bružuka, Sabīne Bogdanova, Megija Peipiņa, Aldis Ušackis, Vasīlijs Bolotins, Jānis Prikulis – Rusiņš, nomināciju – Atbildība – Mareks Aleksandrs Eidējs, Deniss Ševčenko, Artis Pastalojāns, Samanta Lāce, Andris Leimanis, Sintija Gutāne, nomināciju – Pieklājība – Aleksandrs Isajevs, Elīna Ķēniņa, Matīss Ķēniņš, nominācija – Centība – Līga Pīzele un Artūrs Pudāns.

Pumpura projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  skolēniem, kuriem mācības sagādā grūtības, arī attālinātajā mācību laikā  palīdzēja tikt galā ar ne tik vienkāršajiem matemātikas uzdevumiem, angļu valodas gramatiku, pareizrakstības kļūdām, bet arī kļūt radošākiem, drošākiem, prast izteikt un pamatot savu viedokli, apzināties to, ka es varu, ja daru.

“Es iemācījos plānot savu laiku, apzinājos to, kas man patīk, ko es gribu darīt” – šādus viedokļus varējām lasīt skolēnu aptaujā par attālināto mācību laiku. Tomēr draugus, skolotāju klases priekšā, kopējos pasākumus skolā  neviens interneta rīks nespēj aizvietot.

Savlaicīga atbalsta personāla palīdzība  gan klātienes, gan attālinātajā  mācību laikā bija nepieciešama vairākiem skolēniem.  Psihologa, logopēda, sociālā pedagoga atbalsts, padomi, sadarbība ir vitāli nepieciešama, lai  risinātu radušās problēmas. Ir gandarījums par paveikto!

Skaitot klātienes un attālināto mācību laikā iegūtos vērtējumus, mācību priekšmetu standartu apguves līmeņus,  Zelta liecības saņēma Beāte Vilcāne, Anna Skutele, Sintija Gutāne, Anda vaivode, Zane Justīne Jasinska  un   Sudraba liecības – Gints Filipovs, Ralfs Vutnāns, Elīna Ķēniņa. Tie ir skolēni, kuriem  liecībās ir labi un teicami vērtējumi.

Katru dienu ielūkošanās e- klases pastā un cita veida saziņa, jo īpaši aktuāli kopš  13. marta, bija arī vecākiem ar skolu. Vecāku atbalsts, interese par bērna dzīvi skolā vienmēr ir ļoti nozīmīga, un jo īpaši pēdējo mēnešu laikā. Diemžēl  šogad Ģimenes dienas koncerts, kurš parasti ir ļoti kupli apmeklēts, šogad izpalika, laba vēlējumi un pateicība tika sūtīta ar video starpniecību.

Optimismu, spēju saskatīt būtiskāko skolas bērnu izglītošanā un audzināšanā   vēlu visiem pedagogiem. Savā skolā mērķtiecīgi soli pa solim gatavojamies jaunā kompetencēs balstītā mācību  satura ieviešanai. Aizvadītajā mācību gadā jaunā pieeja tika pakāpeniski ieviesta pirmsskolas izglītībā. Pašvadītas mācīšanās prasmes, digitālā kompetence, mācību satura integrācija- tās ir tās prasmes, kuras tika stiprinātas attālinātā mācību procesa laikā. Vasara pedagogiem ir ne tikai atvaļinājuma laiks, kad uzkrāt spēkus, jaunas idejas, bet arī mācību laiks, jo pārmaiņas mūsu dzīvēs ienāk ļoti strauji, tās liek apgūt  jaunas prasmes un zināšanas.

Lai tālākajā  izglītības ceļā mūsu skolas šī gada deviņiem absolventiem izdodas piepildīt savus izvirzītos mērķus un neapstāties pie sasniegtā. Zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras apgūtas pamatizglītības posmā, lai ir kā starta kapitāls turpmākajai izglītībai un karjerai.

Aktīvu atpūtu, savu hobiju īstenošanu, enerģijas uzkrāšanu vēlam 2020. gada vasarā!

 direktore Sanita Dubovska

Attālinātā mācību procesa organizācija Rožupes pamatskolā

 

SKOLOTĀJI

SKOLĒNI

VECĀKI

 •  Saziņai ar skolēniem, vecākiem izmanto e- klasi, telefonu, WhatsApp.
 •  Izvērtē mācību tēmu atbilstību iespējām mācīties attālināti, izvēlas no tām  atbilstošākās.
 •  Izmanto skolēniem zināmus mācību materiālus (mācību grāmatas, darba burtnīcas, www.uzdevumi.lv, soma.lv, televīzijas kanālu LTV7 u.c.)
 • Plāno mācību procesu pieturoties esošajam mācību priekšmetu stundu sarakstam.
 •  Sniedz skolēniem precīzas norādes uzdevumu veikšanai, formulē konkrētu sasniedzamo rezultātu, norāda līdz kuram laikam darbs ir iesniedzams ( šo informāciju e- klasē (dienasgrāmatā, e- klases e- pastā) ievieto  līdz plkst. 17.00  nākamajai darba dienai).
 •  Plāno atgriezenisko saikni (atslēgas vārdi, Kas? Kad?, Kā?…)
 •  Pamatā izmanto formatīvo vērtēšana – i/ni, aprakstoši.
 •  Var plānot pētnieciska rakstura uzdevumus ilgākam laika periodam (vēlams sadarboties vairākiem skolotājiem).
 •  Sadarbojas ar klases audzinātāju, skolas vadību, sociālo pedagogu (ja bērns  nepiedalās attālinātajās mācības).
 • Ņemiet vērā, ka ir ģimenes, kurās ir viens dators, vairāki bērni!
 •  Klases audzinātājs katru pēcpusdienu sazinās ar skolēniem par mācību procesu, nepieciešamo atbalstu u.c. jaut. (WhatsApp, telefons).
 •  Saziņai ar skolotājiem izmantot e – klasi,  (telefonu plkst. 8.45. – 17.00)
 • Katru darba dienu iepazīties ar uzdotajiem uzdevumiem e – klasē dienasgrāmatā un e – klases e- pastā  (to vēlams darīt iepriekšējā vakarā, lai saplānotu nākamās  dienas gaitu).
 •  Uzdevumus veikt ievērojot ierasto dienas režīmu (ieplānot arī atpūtu, pusdienas).
 • Darbus iesniegt  noteiktajos termiņos, ja to nevar izdarīt, jāinformē priekšmeta skolotājs.
 • Izmanto iespēju sazināties ar skolotājiem, lai konsultētos par veicamajiem uzdevumiem, uzdotu jautājumus.
 • Atceries, ne visi uzdevumi būs veicami tikai ar datora palīdzību! Būs jālasa mācību grāmatas, papildliteratūra, jāraksta, jāvingro, jādarbojas radoši.
 • Ja e – klasē neesi ieskatījies divas dienas, skolas vadība ziņos sociālajam dienestam.
 • Ja esi saslimis vai rodas tehniskas problēmas, sazinies ar klases audzinātāju!
 • Saziņai ar skolotājiem izmanto e- klasi, telefonu, WhatsApp.
 • Palīdz bērniem plānot dienas režīmu, ieplāno atpūtu, nodrošina darba vietu
 • ·Atbalsta bērnus mācībās.
 • ·Pārliecinās  par interneta   drošību.
 • ·Seko līdzi bērna pavadītajam       laikam pie datora.
 • ·Katras tekošās darba dienas plāns (skolēna) būs redzams e- klasē (dienasgrāmatā).
 •  Neskaidrību gadījumā zvaniet klases audzinātājai.

SADARBĪBĀ MUMS IZDOSIES MĀCĪBAS ATTĀLINĀTI!

 

 

 

 

Mācību iespējas Daugavpils Būvniecības tehnikumā

12. martā Rožupes pamatskolas 8. un 9. klases izglītojamie sanāca kopā, lai uzklausītu Daugavpils Būvniecības tehnikuma karjeras konsultantes Lindas Pūdānes stāstījumu par iespējām mācīties tehnikumā. Skolēni tika aicināti padomāt atbildes uz trīs aktuāliem karjeras plānošanas jautājumiem: vai mana izvēlētā profesija ir man  interesanta un saistoša, atbilst spējām, varēšu darbu atrast šajā profesijā.
Skolēnu atsauksmes:
“Es uzzināju vairāk par būvniecību un būvniecības nozarēm. Mani šī joma neuzrunāja un neiedvesmoja.”

“Ieguvu zināšanas par profesiju klāstu, ko piedāvā apgūt Daugavpils Būvniecības tehnikumā. Stāsts bija balstīts uz pieredzi, praktiskiem piemēriem. Tehnikumā var apgūt būvinženiera, automehāniķa, apdares darbu specialitātes.”

“Man bija interesanti. Ja man nepatiks profesija, kura man ir ieplānota, varēšu iet par interjera dizaineri. Uzzināju, kādas profesijas var apgūt tehnikumā, lai gan lielākā daļa ir domātas puišiem, meitenēm arī var atrast piemērotas profesijas. Uzzināju vairāk par būvniecības nozari un ar to saistītās profesijas.”

“Man patika šis pasākums, jo pastāstīja par katru profesiju, kuru var apgūt Daugavpils Būvniecības tehnikumā. Es jau sen domāju par to, ka vienu no šīm profesijām es iešu mācīties.”

“Es uzzināju, kādas ir iespējas Daugavpils tehnikumā.”

Plānojot savu karjeru ir jāņem vērā trīs jautājumi: Ko gribu? Ko varu? Ko vajag (sabiedrībai)?

Informāciju sagatavoja Sanita Dubovska

21. februāris- Starptautiskā Dzimtās valodas diena

Kurš gan no mums nav redzējis Jāņa Streiča filmu “Cilvēka bērns”?  Boņuka tēls ir zināms ikvienam. Bet vai zinām Boņuka draugus, rūpes un raizes, viņa darbus un nedarbus? Vai protam latgaliešu valodu, zinām ko nozīmē viens vai otrs latgaliešu vārds?  Šos un citus jautājumus bibliotekāre Maija bija iekļāvusi izlaušanās spēlē “BOŅUKA ESCAPE ROOM” Spēles dalībnieki bija 5. – 9. klašu skolēni. Uzvarētāju godā iekļuva 7. klases skolēnu komanda.21. februaris 21. febr

Skolēnu viedokļi:

“Es sapratu, ka ir vērts skatīties seno laiku filmas. Jālasa tādas grāmatas, kas ir saistītas ar filmām.”

“Visu vajag darīt kopā, nevis pa vienam.”

“Es uzzināju daudz ko par filmas autoru.”

“Iemācījos dažus varoņus no filmas “Cilvēka bērns”. Uzzināju dažus jaunus vārdus latgaliešu valodā.”

“Bija ļoti laba krustvārdu mīkla.”

“Ļoti organizēts un pārdomāts pasākums.”

“Es iemācījos labāk strādāt kopā ar savu klasi.”

“Ir interesanti atkal uzzināt par “Cilvēka bērnu.” Beigas bija interesantas. Varētu to darīt katru piektdienu.”

Paldies bibliotekārei Maijai Jasinskai par spēles organizēšanu!

direktore Sanita Dubovska

Karjeras izglītības attīstības pasākums- tikšanās ar stikla mākslinieci Ingu Salmiņu

IMG-20200218-WA000518.februārī skolas skolēni, kuri savu nākotni plāno saistīt ar mākslas nozari tikās ar stikla mākslinieci Ingu Salmiņu. Inga iepazīstināja ar savu darbnīcu, kura atrodas Līvānu Uzņēmējdarbības centrā, pastāstīja par to, kā top stikla izstrādājumi. Skolēniem bija iespēja darboties praktiski – izgatavot stikla glezniņu, pēc pašu zīmētas skices.

“Man šodien patika Stikla darbnīcā nodarbība. Uzzināju jaunu informāciju par stiklu, kā darboties ar stiklu. Ir nepieciešamas matemātikas, fizikas un ķīmijas zināšanas, manuprāt tas ir interesanti. Stiklam ir sava krāsa, ja tiek sajaukti divu veidu stikli, tad stikls iegūst citu nokrāsu un faktūru. Manuprāt, tas ir aizraujošs darbs, ko dara Inga Salmiņa. Ar stiklu darboties ir interesanti jo no tā var izveidot jebko.”

“Bija interesanti stikla darbnīcā. Man patika darboties ar stiklu. Sapratu, ka strādājot ar stiklu noderēs fizika, ķīmija, matemātika. Interesi izraisīja gatavo stikla darbu apskate.”

“Man patika mākslinieces stāstījums. Labprāt atgrieztos tur.”

Pasākums notika un tika finansēts projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts  vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

Skatuves runas konkurss

skatuves runa13. februārī Gabrieba Bružuka, Anna Griga un Elīna Ķēniņa devās uz skolēnu skatuves runas konkursu Līvānu novada kārtā.

Elīna un Gabriela par izteiksmīgu un spilgtu dalību ieguva I pakāpes diplomu, bet Anna ceļazīmi uz Skolēnu skatuves runas konkursa Latgales novadu kārtu Jēkabpilī.

 Paldies par atbalstu skolotājām Ingai un Lidijai!

Ēnu dienas – 2020

Ēnu diena 2020212. februārī mūsu skolas 9. klases skolēni aktīvi iesaistījās Ēnu dienu pasākumā. Ēnoja datorsistēmu un datortīklu administratoru, arhitekta profesiju, mācību iespējas Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā Rīgā un Preiļos.

Skolēni guva atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par profesijas ikdienas izaicinājumiem, prasmēm, zināšanām, darba pienākumiem.

No skolēnu – ēnotāju atsauksmēm:

“Bija ļoti interesanti. Uzzināju vairāk par savu nākotnes profesiju un labi pavadīju laiku. Varēja iejusties friziera lomā un man tas patika. Diena bija izdevusies.”

“Es ieguvu daudz zināšanu par stilista un pavāra profesijām. Es tagad tiešām saprotu par ko es mācīšos un strādāšu nākotnē. Zinu, ka tas nav viegli.”

“Saprotu, ka tiešām vēlos savu izvēlēto profesiju mācīties. Es uzzināju daudz ko jaunu un redzēju kā šo profesiju mācās un sapratu, ka tiešām ir interesanti!”

“Bija vērts braukt, uzzināju daudz ko jaunu. Iepazinu jaunus cilvēkus, vietas, ēkas, to izmantošanu.”

Sanita Dubovska

Sveču diena

Cik skaista diena, svecu 1 svecu2
Tik skaista svece.
Kam laba sirds,
Tam laba svece.

2.februāris ir Sveču diena (Ziemas Māras diena) – tai par godu arī viss mēnesis saucams par Sveču mēnesi. Latviešu tautas ticējumi Sveču dienas nozīmi skaidro vienkārši: Sveču diena ir viena no ziemas- pavasara robežu dienām. Laiks, kad varam sacīt ziema jau pusē, lai gan šogad tā īsti nav sākusies.

Mēs (1.-6.kl.) bijām čakli tradīciju ievērotāji un sveces lējām divas dienas no vietas. Sanāca tiešām skaisti un noderīgi, jo Sveču dienā darinātās sveces degot īpaši gaiši un taupīgi. Turklāt ikvienam no audzēkņiem bija padomā kāda īpaša diena, kad šo sveci kopā ar saviem mīļajiem aizdedzināt.

Šajā dienā vēlams stipri smieties, lai būtu jautrs un labs gads, turklāt braši jāēd un jānašķojas, tādēļ Sveču dienas viktorīnā bija iespēja nopelnīt saldumus. Jāatzīst bērni bija gana zinoši par Sveču dienas tradīcijām.

Lai gaišs, labiem darbiem, labām domām pildīts pavasara gaidīšanas laiks!

skolotāja Līga Bernāne

1991. gada janvāra Barikāžu laiku pieminot

Barikāžu laikubarikades1 skolā 13. janvārī  iesākām ar atmiņu stāstu iepazīšanu vēstures stundās un  tā laika notikumu  zīmēšanu  vizuālās mākslas 20200120_084609stundās. Šīs janvāra dienas skolā skolēnus sagaidīja stilizēta ugunskura  gaismiņas pirmā stāva gaitenī.

20. janvāra rītā skolas kolektīvs pulcējās kopā, lai noklausītos barikāžu dalībnieka, rožupieša Aivara Ancāna atmiņas. Rožupiešu atmiņu stāstus par Barikāžu laika notikumiem projektu nedēļas laikā, pagājušajā mācību gadā, pierakstīja 9. klases skolnieks Inguss Samuilovs. 5.- 9. klašu skolēni noskatījās video, veltītu tik nozīmīgajam notikumam, kurš palīdzēja tapt īstenam sapnim par brīvu Latviju.

Skolēni savas izjūtas, izpratni un emocijas par tā laika notikumiem  izteica pārdomu darbos  un dzejas rindās.

Barikādes, barikādes!
Atbrauca daudzi Rīgu, Latviju sargāt!
Iebrukt sveši spēki mēģināja.
Kādu laiku ģimenes satikties nevarēja.
Ātri tas nenotika, ilgi un neziņā cilvēki dzīvoja.
Daži cieta, pat savas dzīvības atdeva brīvības vārdā!
Es piedalītos, ja vajadzētu.
Sargātu savu valsti!

/Sintija Gutāne, 6. klase/