Rožupes pamatskolas jaunieši realizēja Erasmus + Jaunatnes līdzdalības projektu “Sabiedriski, sociāli un pilsoniski aktīvs jaunietis- demokrātijas balsts”

Rožupes pamatskolas Izglītojamo pašpārvaldes jaunieši  2023./2024.mācību gadā realizēja Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projektu “Sabiedriski, sociāli un pilsoniski aktīvs jaunietis – demokrātijas balsts”.
Dome_2
Projekta mērķis bija iesaistīt pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs, kuras vērstas uz demokrātisko vērtību izpratni un stiprināšanu, vismaz 35 Līvānu novada lauku jauniešus. Projekta septiņu  pasākumu un līdzdalības aktivitāšu gaitā skolas aktīvākie jaunieši iesaistīja diskusijās, grupu darbā, problēmjautājumu izvirzīšanā, situāciju izspēlēs savas un kaimiņu skolu jauniešus, kā arī jauniešus ar īpašām vajadzībām.Dome_1

Jaunieši iepazinās ar pilsoniskās līdzdalības veidiem, izzināja pašvaldības funkcijas, izstrādāja aptauju, lai noskaidrotu pagastu jauniešu viedokli par to, kas viņus satrauc, ko vajadzētu uzlabot vai mainīt pagastos, mācījās rakstīt preses relīzes, apguva prasmi uzstāties auditorijas priekšā un  izveidot efektīvu videorullīti, gatavojās sarunai ar pašvaldības vadību un deputātiem, lai iepazīstinātu ar projekta rezultātiem.

Tikšanās laikā  ar novada vadību un deputātiem pasākumā “Popkorns ar politiķiem” jaunieši iepazīstināja klātesošos  ar aptaujas rezultātiem un  idejām par to, kā uzlabot dzīvi laukos jauniešiem ar kustību traucējumiem; par jauniešu nodarbinātību vasarā un aktīvās atpūtas iespējām laukos; nepieciešamību pēc pasākumiem, kuri veicinātu jauniešu uzņēmējdarbības aktivitātes laukos. Pēc tikšanās ar novada politiķiem jaunieši guva ierosmi aktīvāk iesaistīties vietējās norisēs. Projekta gaitā apgūtās  prasmes un zināšanas jauniešiem noderēs, lai mērķtiecīgi darbotos savā kopienā, stiprinot līdzdalību un iesaisti savas kopienas izaugsmē.

”Sabiedriski, sociāli, pilsoniski aktīvs jaunietis – demokrātijas balsts”  2023-1-LV02-KA154-YOU-000139527

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *