Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekts “Sabiedriski, sociāli, pilsoniski aktīvs jaunietis – demokrātijas balsts”

Aizvadītajā mācību gadā skolas aktīvākie jaunieši izstrādāja Jaunatnes līdzdalības projekta
pieteikumu ar mērķi laika posmā no 2023. septembra līdz 2024. aprīlim projekta ietvaros
sasniegt vismaz 35 Līvānu novada lauku jauniešus, kuri dažādu aktivitāšu gaitā būs apguvuši
zināšanas par pilsonisko līdzdalību un noteiktas prasmes līdzdarboties demokrātisko vērtību
stiprināšanā. KopbildeProjekta plānotie pasākumi un līdzdalības aktivitātes dos zināšanas un prasmes par to, kā veidot jēgpilnu dialogu ar lēmējpieņemējiem problēmjautājumu risināšanas gadījumā.

6.oktobrī notika pirmā jauniešu līdzdalības projekta aktivitāte “Jauniešu pilsoniskās līdzdalības
aktivizēšana ar neformālās izglītības metožu palīdzību”. Līdzdalības aktivitātes ilga sešas
stundas, kuru laikā mēs aktīvi darbojāmies ar jaunatnes izglītotāju Kristīnu Kostronovu.
Spēlējām sadarbības un līdzdalības spēles. Diskutējām par to, kā mēs varam aktīvi līdzdarboties
vietējās kopienas dzīvē, ko varam iemācīt saviem vienaudžiem. Izspēlējām lomu spēles
aktivitāti, kur vajadzēja attēlot cilvēka dzīvi, kura kaut kādā ziņā atšķiras no pārējiem. Pēc
aktivitātēm notika kafijas pauzīte, kurā aprunājāmies, paspēlējām atpūtas spēles un izdejojāmies.
Mums bija iespēja atklāt savas prasmes un talantus, ko varētu iemācīt saviem vienaudžiem.
Dienas otrajā daļā savā skolā uzņēmām jauniešus ar kustību traucējumiem no APC “Rožlejas”.
Kopā izveidojām stāstu spēli, spēlējām dambreti, iepazīšanās spēli un vārdu salikšanas aktivitāti.
Pārrunājām jauniešu iespējas un vajadzības, lai aktīvi iekļautos vietējās sabiedrības dzīvē.
Pasākuma noslēgumā pie kafijas tases iesaistījāmies diskusijā par paveikto un turpmākajām
aktivitātēm, nofotografējāmies, un esam apņēmības pilni darboties projektā.
”Sabiedriski, sociāli, pilsoniski aktīvs jaunietis – demokrātijas balsts”  2023-1-LV02-KA154-YOU-
000139527

Projekta darba grupa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *