Attālinātā mācību procesa organizācija Rožupes pamatskolā

 

SKOLOTĀJI

SKOLĒNI

VECĀKI

 •  Saziņai ar skolēniem, vecākiem izmanto e- klasi, telefonu, WhatsApp.
 •  Izvērtē mācību tēmu atbilstību iespējām mācīties attālināti, izvēlas no tām  atbilstošākās.
 •  Izmanto skolēniem zināmus mācību materiālus (mācību grāmatas, darba burtnīcas, www.uzdevumi.lv, soma.lv, televīzijas kanālu LTV7 u.c.)
 • Plāno mācību procesu pieturoties esošajam mācību priekšmetu stundu sarakstam.
 •  Sniedz skolēniem precīzas norādes uzdevumu veikšanai, formulē konkrētu sasniedzamo rezultātu, norāda līdz kuram laikam darbs ir iesniedzams ( šo informāciju e- klasē (dienasgrāmatā, e- klases e- pastā) ievieto  līdz plkst. 17.00  nākamajai darba dienai).
 •  Plāno atgriezenisko saikni (atslēgas vārdi, Kas? Kad?, Kā?…)
 •  Pamatā izmanto formatīvo vērtēšana – i/ni, aprakstoši.
 •  Var plānot pētnieciska rakstura uzdevumus ilgākam laika periodam (vēlams sadarboties vairākiem skolotājiem).
 •  Sadarbojas ar klases audzinātāju, skolas vadību, sociālo pedagogu (ja bērns  nepiedalās attālinātajās mācības).
 • Ņemiet vērā, ka ir ģimenes, kurās ir viens dators, vairāki bērni!
 •  Klases audzinātājs katru pēcpusdienu sazinās ar skolēniem par mācību procesu, nepieciešamo atbalstu u.c. jaut. (WhatsApp, telefons).
 •  Saziņai ar skolotājiem izmantot e – klasi,  (telefonu plkst. 8.45. – 17.00)
 • Katru darba dienu iepazīties ar uzdotajiem uzdevumiem e – klasē dienasgrāmatā un e – klases e- pastā  (to vēlams darīt iepriekšējā vakarā, lai saplānotu nākamās  dienas gaitu).
 •  Uzdevumus veikt ievērojot ierasto dienas režīmu (ieplānot arī atpūtu, pusdienas).
 • Darbus iesniegt  noteiktajos termiņos, ja to nevar izdarīt, jāinformē priekšmeta skolotājs.
 • Izmanto iespēju sazināties ar skolotājiem, lai konsultētos par veicamajiem uzdevumiem, uzdotu jautājumus.
 • Atceries, ne visi uzdevumi būs veicami tikai ar datora palīdzību! Būs jālasa mācību grāmatas, papildliteratūra, jāraksta, jāvingro, jādarbojas radoši.
 • Ja e – klasē neesi ieskatījies divas dienas, skolas vadība ziņos sociālajam dienestam.
 • Ja esi saslimis vai rodas tehniskas problēmas, sazinies ar klases audzinātāju!
 • Saziņai ar skolotājiem izmanto e- klasi, telefonu, WhatsApp.
 • Palīdz bērniem plānot dienas režīmu, ieplāno atpūtu, nodrošina darba vietu
 • ·Atbalsta bērnus mācībās.
 • ·Pārliecinās  par interneta   drošību.
 • ·Seko līdzi bērna pavadītajam       laikam pie datora.
 • ·Katras tekošās darba dienas plāns (skolēna) būs redzams e- klasē (dienasgrāmatā).
 •  Neskaidrību gadījumā zvaniet klases audzinātājai.

SADARBĪBĀ MUMS IZDOSIES MĀCĪBAS ATTĀLINĀTI!

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *