Author Archives: Anita Svence

Dalība projektā “LadyTeacher”

“LadyTeacher” projekta mērķis – dot iespēju skolotājām-sievietēm izrauties no savas ikdienas līderības un sievišķības līdzsvara meklējumos. Projekts norisinājās 1.-2. jūnijā Ropažu novadā. Projektu rīkoja biedrība “Miromida” ar British Council atbalstu, grantu koordinēja Women On Top.1.Junijs_Ropazi

Mācību aktivitātes dabā un  ūdens tuvumā sniedza lielisku restartu, lai turpinātu ikdienas darbus skolā. Tikšanās laikā iegūtās pārdomas un atziņas sniedza pārliecību par to, ka darbs, kuru veicam skolā prasa  no  mums ne tikai noteiktas zināšanas un prasmes, radošumu, jaudīgu enerģijas devu, bet arī  spēju bagātināties pašām, būt smaidīgām, atvērtām un mierā ar sevi. Pasākuma laikā daudz mācījāmies un sarunājāmies, iepazinām jaunas neformālās izglītības metodes.

Ikdienas darbos dažkārt piemirstam rūpes par sevi, tikšanās Ropažos bija lielisks atgādinājums to neaizmirst. Laimīgs, smaidīgs un garīgi bagāts skolotājs spēj nodot šo prasmi arī saviem skolēniem, līdzdarboties skolēnu garīgās pasaules veidošanā. Arī līderis mācās no līdera! Skolotājs ir personība, kura audzina, skolo, iedvesmo nākamos līderus.

Liels paldies Kristīnai Castronovo par iespēju piedalīties izzinošā un iedvesmas bagātā  pasākumā!

Rožupes pamatskolas jaunieši realizēja Erasmus + Jaunatnes līdzdalības projektu “Sabiedriski, sociāli un pilsoniski aktīvs jaunietis- demokrātijas balsts”

Rožupes pamatskolas Izglītojamo pašpārvaldes jaunieši  2023./2024.mācību gadā realizēja Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projektu “Sabiedriski, sociāli un pilsoniski aktīvs jaunietis – demokrātijas balsts”.
Dome_2
Projekta mērķis bija iesaistīt pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs, kuras vērstas uz demokrātisko vērtību izpratni un stiprināšanu, vismaz 35 Līvānu novada lauku jauniešus. Projekta septiņu  pasākumu un līdzdalības aktivitāšu gaitā skolas aktīvākie jaunieši iesaistīja diskusijās, grupu darbā, problēmjautājumu izvirzīšanā, situāciju izspēlēs savas un kaimiņu skolu jauniešus, kā arī jauniešus ar īpašām vajadzībām.Dome_1

Jaunieši iepazinās ar pilsoniskās līdzdalības veidiem, izzināja pašvaldības funkcijas, izstrādāja aptauju, lai noskaidrotu pagastu jauniešu viedokli par to, kas viņus satrauc, ko vajadzētu uzlabot vai mainīt pagastos, mācījās rakstīt preses relīzes, apguva prasmi uzstāties auditorijas priekšā un  izveidot efektīvu videorullīti, gatavojās sarunai ar pašvaldības vadību un deputātiem, lai iepazīstinātu ar projekta rezultātiem.

Tikšanās laikā  ar novada vadību un deputātiem pasākumā “Popkorns ar politiķiem” jaunieši iepazīstināja klātesošos  ar aptaujas rezultātiem un  idejām par to, kā uzlabot dzīvi laukos jauniešiem ar kustību traucējumiem; par jauniešu nodarbinātību vasarā un aktīvās atpūtas iespējām laukos; nepieciešamību pēc pasākumiem, kuri veicinātu jauniešu uzņēmējdarbības aktivitātes laukos. Pēc tikšanās ar novada politiķiem jaunieši guva ierosmi aktīvāk iesaistīties vietējās norisēs. Projekta gaitā apgūtās  prasmes un zināšanas jauniešiem noderēs, lai mērķtiecīgi darbotos savā kopienā, stiprinot līdzdalību un iesaisti savas kopienas izaugsmē.

”Sabiedriski, sociāli, pilsoniski aktīvs jaunietis – demokrātijas balsts”  2023-1-LV02-KA154-YOU-000139527

Turpinām Erasmus+ projekta “Sabiedriski, sociāli, pilsoniski aktīvs jaunietis – demokrātijas balsts” ieviešanas aktivitātes

23_aprilis_123.aprīlī Rožupes pamatskolas jaunieši līdzdarbojās Erasmus+ projekta “Sabiedriski, sociāli un pilsoniski aktīvs jaunietis- demokrātijas balsts” aktivitātē, lai projekta ieviešanas gaitā iegūtos datus un secinājumus par problēmjautājumiem Līvānu novada lauku teritorijās, apgūtās  prasmes un zināšanas par pilsonisko līdzdalību atklātu radošos darbos. Projekta darba grupa iepazīstināja ar google vidē veiktās  aptaujas, par problēmjautājumiem Līvānu novada lauku pagastos, rezultātiem. Kopumā tika saņemta 92 jauniešu atbildes.

Jaunieši grupu darba aktivitātēs diskutēja par iedvesmojoša, sabiedriski, sociāli un pilsoniski aktīva jaunieša portretu, kā arī plānoja projektus, kuru mērķis, uzlabot jauniešu dzīvi laukos, domājot arī par23_aprilis_2 jauniešiem ar kustību traucējumiem. Diskutēja par to, kādas īpašības raksturo jaunieti – līderi, kā izpaužas līderība un spēja vadīt. Pārrunāja atbildes uz jautājumiem par to, kā es daru pasauli labāku, kā es varu veicināt pārmaiņas ilgtermiņā, kad izjūtu drosmi rīkoties, kādām grupām un kopienām jūtos piederīgs, kas man dod pārliecību, kā es varu pelnīt naudu un sniegt labumu sabiedrībai?

Kopā darbojoties, diskutējot, izspēlējot lomu spēles jaunieši ir apguvuši pilsoniskās līdzdalības jēdzienu, izpratni par tās nozīmi vietējās kopienas dzīvē. Aktivitāšu gaitā tika izstrādātas četru projektu realizēšanas kartes.  Projektu mērķis ir risināt atkarības problēmas jauniešu vidū, nodrošināt sportisku aktivitāšu pieejamību jauniešiem ar kustību traucējumiem, sadarbībā ar kultūras namu īstenot jauniešu izaugsmes programmu un ierīkot saturīgu brīvā laika pavadīšanas vietu.

No jauniešu atsauksmēm:
“Saprotu, kā rakstīt projektu. Tas man noderēs. Mācījos sadarboties, vairāk runāt un izteikt savas domas.”
“Jānovērtē pieredze, kuru iegūstam darot brīvprātīgo darbu. Gribētu aktīvāk iesaistīties brīvprātīgajā darbā.”
“Varu uzrakstīt savu ierosinājumu pagasta pārvaldei, saprotu, kas ir sabiedriski aktīvs jaunietis.”
“Man patika veidot grupā iedvesmojoša, sabiedriski, sociāli un politiski aktīva jaunieša portretu.”

Projekta “Sabiedriski, sociāli un pilsoniski
aktīvs jaunietis- demokrātijas balsts”
2023-1-LV02-KA154-YOU-000139527
darba grupa

Publiskās runas meistarklase

Tveršana

Balti sniegotā 7. februāra rītā Jaunatnes līdzdalības Erasmus+ projekta
“Sabiedriski, sociāli un pilsoniski aktīvs jaunietis – demokrātijas balsts” ietvaros 12
Rožupes pamatskolas skolēni devās uz Daugavpils teātri, kur aktrises Kristīnes
Veinšteinas vadībā apguva publikās runas pamatelementus.

Pozitīvā un savstarpēji darbīgā gaisotnē tika izspēlētas sadarbības etīdes, lomu
spēles, apgūti stresa mazināšanas paņēmieni, izmēģināta prasme runāt publikas
priekšā. Ar praktis7aako uzdevumu palīdzību iepazinām viens otru tuvāk, sapratām, ka
uzstāties auditorijas priekšā nemaz nav tik sarežģīti. Meistarklases dalībnieki labprāt
uzstātos skolas pasākumos, publikas priekšā runātu par jautājumiem, kuri interesē,
uzstātos tikai tad, kad ir sagatavojušies, aizstāvētu cilvēku intereses. Publiskās runas
meistarklase iemācīja būt drošākiem publikas priekšā.
Atziņas, ko meistarklases dalībnieki ieguva: “Uzstāšanās ir grūta, bet to var
pārvarēt. Galvenais ir stāvēt skaisti, smaidīt, piedomāt par roku kustībām. Ir jājūtas
droši. Visbiežāk cilvēki no publiskas uzstāšanās baidās no tā, ko par viņu padomās
citi”.

Padomi, kurus iemācījāmies un, iespējams, kādreiz izmantosim uzstājoties
publikas priekšā: ir jāsagatavojas, jāatceras, ka nozīmīgas ir roku kustības, jābūt
pārliecinātam, jāiztaisno mugura. Ir jāzina, kā mazināt uztraukumu, kurš ir ikvienam
cilvēkam pirms publiskas uzstāšanās. Uz skatuves ir jāmāk sevi pasniegt.
Meistarklases aizraujošās aktivitātes – stāstu stāstīšana, dzejoļa sacerēšana un
lasīšana, uzdevumi, kuri mācīja prasmi sarunāties klusumā, debates un daudzas citas,
veicinās mūsu prasmi savu viedokli paust argumentēti un pārliecinoši.

Paldies nodarbības vadītājai Kristīnei Veinšteinai.

Projekta “Sabiedriski, sociāli un pilsoniski aktīvs jaunietis – demokrātijas balsts”
2023-1-LV02-KA154-YOU-000139527
darba grupa

Rožupes pamatskolas jaunieši turpina Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekta “Sabiedriski, sociāli, pilsoniski aktīvs jaunietis- demokrātijas balsts” aktivitātes

5. decembrī Rožupes pamatskolā pagasta jaunieši pulcējās uz pasākumu, lai izvērtētu to,
kādas iespējas jauniešiem piedāvā pašvaldība, ko jaunieši varētu uzlabot savā pagastā, lai
visi iedzīvotāji justos labi, droši, piederīgi savam pagastam, būtu iespējas lietderīgide
pavadīt brīvo laiku.
Diskusijas “Problēmjautājumi un to iespējamie risinājumi manā pagastā” vadīšanu
uzņēmās Rožupes pamatskolas skolniece Jūlija Lukjanova. Visi diskusijas dalībnieki
iepazinās ar aptaujas rezultātiem, kuru novembra mēnesī interaktīvā formātā organizēja
projekta darba grupa. Aptaujā Rožupes un Sutru pagasta jaunieši pauda savu viedokli par
līdzdalības iespējām pagasta dzīvē un nepieciešamajiem uzlabojumiem.
Diskusijā piedalījās arī jaunieši ar kustību traucējumiem, kuru mājvieta ir SAC
“Rožlejas”. Diskutējām par to, kādi cilvēkiem var būt šķēršļi, kas traucē pilnvērtīgi
iekļauties sabiedrības, skolas un vietējās kopienas dzīvē. Jaunieši grupās izspēlēja
dažādas situācijas, kurās kādi šķērsli (veselības problēmas, mācīšanās grūtības, sociālie,
ekonomiskie, ģeogrāfiskie šķēršļi) var traucēt iesaistīties dažādās aktivitātēs. Mācījāmies
kā un kur meklēt palīdzību šādās situācijās.
Jauniešiem bija iespēja izteikt savu vērtējumu par līdzdalības iespējām skolā un pagastā,
iesaistoties “Četru stūru diskusijā”, darboties grupu darbā “Es uzskatu, ka… mēs
uzskatām, ka…”
Diskusijas rezultātā apkopojām idejas, kuras varētu realizēt pagastos, vienojāmies par
stiprajām pusēm pagastos un turpmākajām iespējām. Diskusijā gūtās atziņas un idejas
attīstīsim tālāk. Ļoti ceram kādu no idejām realizēt dzīvē.
No diskusijas dalībnieku atsauksmēm: “Lieliski jaunieši, super idejas, iemācījos vairāk
runāt, jaunas idejas, nedaudz biju satraucies, laba komunikācija”. “Bija ļoti interesanti.
No sākuma bijām ļoti satraukti, pēc tam bija viss labi. Jutāmies ļoti labi. Pasākums bija
ļoti pozitīvs un informatīvs.”
Pasākuma atmosfēru darbīgu un draudzīgu palīdzēja veidot silta tēja un cepumi. Visi
dalībnieki saņēma īpašus blociņus un pildspalvas, lai pierakstītu darba gaitā radušās
idejas.

Sanita Dubovska

Erasmus+ Jaunatnes līdzdalības projekts “Sabiedriski, sociāli, pilsoniski aktīvs jaunietis – demokrātijas balsts”

Aizvadītajā mācību gadā skolas aktīvākie jaunieši izstrādāja Jaunatnes līdzdalības projekta
pieteikumu ar mērķi laika posmā no 2023. septembra līdz 2024. aprīlim projekta ietvaros
sasniegt vismaz 35 Līvānu novada lauku jauniešus, kuri dažādu aktivitāšu gaitā būs apguvuši
zināšanas par pilsonisko līdzdalību un noteiktas prasmes līdzdarboties demokrātisko vērtību
stiprināšanā. KopbildeProjekta plānotie pasākumi un līdzdalības aktivitātes dos zināšanas un prasmes par to, kā veidot jēgpilnu dialogu ar lēmējpieņemējiem problēmjautājumu risināšanas gadījumā.

6.oktobrī notika pirmā jauniešu līdzdalības projekta aktivitāte “Jauniešu pilsoniskās līdzdalības
aktivizēšana ar neformālās izglītības metožu palīdzību”. Līdzdalības aktivitātes ilga sešas
stundas, kuru laikā mēs aktīvi darbojāmies ar jaunatnes izglītotāju Kristīnu Kostronovu.
Spēlējām sadarbības un līdzdalības spēles. Diskutējām par to, kā mēs varam aktīvi līdzdarboties
vietējās kopienas dzīvē, ko varam iemācīt saviem vienaudžiem. Izspēlējām lomu spēles
aktivitāti, kur vajadzēja attēlot cilvēka dzīvi, kura kaut kādā ziņā atšķiras no pārējiem. Pēc
aktivitātēm notika kafijas pauzīte, kurā aprunājāmies, paspēlējām atpūtas spēles un izdejojāmies.
Mums bija iespēja atklāt savas prasmes un talantus, ko varētu iemācīt saviem vienaudžiem.
Dienas otrajā daļā savā skolā uzņēmām jauniešus ar kustību traucējumiem no APC “Rožlejas”.
Kopā izveidojām stāstu spēli, spēlējām dambreti, iepazīšanās spēli un vārdu salikšanas aktivitāti.
Pārrunājām jauniešu iespējas un vajadzības, lai aktīvi iekļautos vietējās sabiedrības dzīvē.
Pasākuma noslēgumā pie kafijas tases iesaistījāmies diskusijā par paveikto un turpmākajām
aktivitātēm, nofotografējāmies, un esam apņēmības pilni darboties projektā.
”Sabiedriski, sociāli, pilsoniski aktīvs jaunietis – demokrātijas balsts”  2023-1-LV02-KA154-YOU-
000139527

Projekta darba grupa

Caurviju prasmes Rožupes pamatskolā

Rožupes pamatskola seko līdzi laikam un pārmaiņām, ko tas nes sev līdz’. Ikdienā visai bieži gandrīz ikviens ir dzirdējis par caurviju prasmēm, kuras pozicionē jaunais mācību saturs. Tomēr kas tās ir un kā tiek realizētas praksē? To noteikti zina Rožupes pamatskolas skolotāji un skolēni.

Aizvadītais mācību gads ir bijis ļoti darbīgs un piesātināts, mēģinot integrēt mācību un audzināšanas darbā visas sešas caurviju prasmes – kritisko domāšanu un problēmu risināšanu, jaunradi un uzņēmējspēju, pašvadītu mācīšanos, sadarbību, pilsonisko līdzdalību un digitālo pratību.

Problēmrisināšanu un kritisko domāšanu skolēni apgūst gandrīz katrā mācību stundā vai ikdienas situācijā skolā, tomēr aizvadītajā gadā  9. klases skolēniem bija iespēja šīs prasmes trenēt dodoties meža ekspedīcijā, iepazīstot ekosistēmu un arī veidus, kā to izprast un saglabāt. 8. klases skolēni piedalījās  izzinošā orientēšanās spēlē “Ģeo-inženieris”, kas norisinājās Jēkabpilī. Kritisko domāšanu pilnveidoja arī 7. klases skolēni, piedaloties konkursā “Profesionālis – veiksmīgu lidojumu”, analizējot SIA “AirBaltic” uzņēmumu.

Jaunradi un uzņēmējspējas skolēni varēja apgūt dažādos konkursos un aktivitātēs. Vecāko klašu izglītojamie septembrī iesaistījās starptautiskajā projektā “Baltu literatūras nedēļa”, bet 5. klase piedalījās “Ziemeļvalstu literatūras nedēļas” aktivitātēs. Oktobrī visas klases devās izzinošos pārgājienos pa Līvānu novadu, lai iepazītu vietējos uzņēmējus Karjeras nedēļas ietvaros, kura tika aizvadīta ar saukli “Uzņēmējspējas  – tavas superspējas!”. Aprobējām programmu “Esi uzņēmējs”, un skolēni ar saviem gardumiem vai darinājumiem piedalījās Ziemassvētku tirdziņā. Rožupes pamatskolas folkloras kopa “Rūžupeite” iesaistījās nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas “Pulkā eimu, pulkā teku 2023” sarīkojumā. Pirmsskolas bērni piedalījās Līvānu novada izglītības iestāžu solistu konkursā – festivālā “Mazputniņš”, skolas vokālais ansamblis  – vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2023”. Vairāki skolēni izmēģināja roku 21. Starptautiskajā bērnu mākslas izstādē-konkursā “LIDICE-2023”. Veiksmīgs starts arī Robertam Mūkam veltītajā jaunrades radošo darbu konkursā “Iztēle ir realitāte 2022”. Pirmās pakāpes  diplomus Skolēnu skatuves runas video konkursa valsts kārtā ieguva 4 skolēni.

Neizpalika arī prasme vadīt pašiem savu mācību procesu. Skolā no 1. līdz 5. klasei skolēni iesaistījās fakultatīva nodarbībās “Lasītprasme”, kur pilnveidoja prasmi lasīt, saprast un iegaumēt tekstu. 1. vietu Latviešu valodas aģentūras konkursā “Valoda dzīvo, ja tu tajā runā” ieguva Elīna Ķēniņa 1022 darbu konkurencē. Elīna ieguva 2. pakāpi un titulu Lielais stāstnieks Dienvidlatgales stāstnieku konkursā “Teci, teci valodiņa!”. Arī Līvānu novada Skaļās lasīšanas čempions šogad nāk no Rožupes pamatskolas – Rīgā mūsu novadu pārstāvēs Emīls Bikernieks. Pateicība par neatlaidību un centību mācību darbā Sintijai Gutānei, kura piedalījās latviešu valodas un literatūras, kā arī vēstures olimpiādē valsts līmenī.

Sadarbība – tā ir viena no skolas galvenajām vērtībām un tika realizēta dažādos līmeņos. To integrējām mācību darbā, īstenojot vienu no skolas prioritātēm – starpdisciplinaritāti jeb stundu veidošanu un realizēšanu sadarbojoties vairāku priekšmetu skolotājiem. Paldies par sadarbību un atbalstu SIA “Līvānu kūdras fabrika”, SIA “Čiekuriņi”, LPKS “Piena āres”, “Zemnieku saldējums”, MJIC “Kvartāls”, Rožupes pagasta bibliotēkai. Sadarbojāmies arī ar sociālās aprūpes centru “Rožlejas”, kur Ziemassvētkos skola sniedza labdarības koncertu un bērni gatavoja dāvaniņas.

Pilsonisko līdzdalību esam apguvuši realizējot projektu “Kontakts”, bet nākamajā mācību gadā plānojam īstenot Erasmus+ projektu “Sabiedriski, sociāli, pilsoniski aktīvs jaunietis – demokrātijas balsts”. Mācību gada garumā skolēni ir iesaistījušies valsts svētku dienu svinēšanā – 9. klase aktualizēja barikāžu laiku un 25. marta atceres dienu; visa skola iesaistījās 18. novembra svētku organizēšanā, bet 4. maiju jeb Baltā galdauta svētkus atzīmējām, uzvelkot mastā jauno Latgales karogu. Čakli iesaistījāmies arī Lielajā talkā, labiekārtojot skolas apkārtni. Daudzi skolēni aktīvi darbojās jaunsardzes kustībā.

Skolā mācījāmies darboties digitāli, veidojot pasākumu afišas, stundās izmantojot digitālās platformas un rīkus. Par to īpašs paldies Līvānu novada pašvaldībai, kura iesaistījās projektā Nr.8.1.2.0/22/I001 “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasei”, sarūpējot skolai jaunus datorus.

Paldies skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem, vecākiem, skolēniem un sadarbības partneriem!

Aicinām pievienoties Rožupes pamatskolas skolēnu saimei kādā no mācību programmām jaunajā mācību gadā un apgūt dzīvei nepieciešamās prasmes kopā.

Rasma Svikle-Popova,
Rožupes pamatskolas direktores vietniece

Projekts “Aušanas amatu iepazīšana”

Rožupes pamatskolas folkloras kopas ,,Rūžupeite” dalībnieki realizēja nodibinājuma ,,Viduslatgales pārnovadu fonds” mazo grantu projektu konkursa ,,Iedzīvotāji veido savu vidi – 2023” ,,Aušanas amatu iepazīšana” projektu un iepazina Latvijas reģionālo apgabalu etnogrāfisko tērpu dažādību.Inga_Kukusilina

Projekta ietveros 17.05.23. folkloras kopas dalībnieki apmeklēja Līvānu stikla un amatniecības centra tautas lietišķās mākslas studiju ,,Dubna”.   Studijā bērni iepazina aušanas amata prasmes.

Paldies TLMS „Dubna” vadītājai Inesei Valainei un citām studijas dalībniecēm par interesanto stāstījumu un iespēju darboties praktiski.
TLMS ,,Dubna” noausts audums un sašūti brunči folkloras kopas dalībniecēm.
Paldies nodibinājumam ,,Viduslatgales pārnovadu fonds” un Līvānu novada pašvaldībai par finansiālo atbalstu!

Projekta koordinatore skolotāja Inga Kūkusiliņa

Mācību ekskursija Latvijas Okupācijas muzejs- Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” sagatavotā izlaušanās istaba “Blēņas un pasakas”- Neredzamā pasaule.

21._marts1Projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros 7. un 9. klases skolēni  apmeklēja Imanta Ziedoņa klases nodarbību – izlaušanās spēli “Blēņas un pasakas”. Lai piedalītos nodarbībā, mājās veicām mājas darbu,  lasījām Imanta Ziedoņa pasakas. Nodarbība bija aizraujoša, pārsteigumiem bagāta, veicināja sadarbības, komandas darba prasmes. Pēc nodarbības katrs sev līdzi “paņēmām” kādu atziņu no Imanta Ziedoņa daiļrades un dzīves gājuma.

Saistoša bija Okupācijas muzeja nodarbība. Pašā sākumā muzeja telpās  atradās uz  ekrāna21.marts_2 parādīts, ko darīja Nacistiskā Vācija un PSRS no 1939. -1945.  gadam. Arī tika stāstīts par Latvijas neatkarības periodu (no 1918 līdz 1940 gadam) un līdz tam, kā viņa atguva atkarību 1991. gadā. Tika stāstīts arī par to, ka cilvēkus izveda uz Sibīriju. Tika izvesti vīrieši, sievietes un bērni. Tika vesti vagonos pa daudziem desmitiem cilvēku vienā vagonā. Cilvēki arī meta zīmītes ar savu adresi un ar uzrakstu: ,,Ja varat atrodiet uz izglābiet mūs no Sibīrijas”. Atceros vēl to, kā mums stāstīja kā meitene sev Sibīrijā sataisīja apģērbu no kartupeļa maisa. Mums vēl stāstīja par to ka cilvēki mira Sibīrijā. Ekspozīcijas noslēgumā  mums stāstīja par barikāžu laika notikumiem

Paldies skolotājai Sanitai un Skolotājai Annai Ģēģerei par labu un interesantu un pamācošo ekskursiju. Gribētos vēl!
/Aleksandrs Isajevs, 7. klase/

Viss Neredzamajā pasaulē bija neredzams. Visas istabas bija tik tumšas, ka neko nevarēja redzēt. Šī vieta tika veidota dēļ viņu darbiniekiem, kuri ir akli, lai mēs arī saprastu viņu ikdienu. Mēs katrs uzmanīgi staigājām apkārt katrai istabai un mēģinājām iegaumēt izkārtojumu un lietas apkārt mums. Nebija viegli mēģināt iejusties jaunā vidē, kad neko neredzam, jo mēs parasti lietojam mūsu redzi, bet šoreiz mēs nevarējām. Gidi palīdzēja izprast, kāda ir dzīve cilvēkiem bez redzes un kā izturēties pret viņiem, lai mēs neliktos rupji vai nejauki. Šis lika padomāt un pateikties, ka mēs redzam, un rūpēties par mūsu redzi.
/Anna Skutele, 7. klase/

Man likās pārsteidzoši ka tur tumsā strādāja cilvēki bez redzes. Man patika tas ka bija uzdevums tumsā aptaustīt dažādus priekšmetus un vajadzēja viņus atminēt, un vēl patika kur vajadzēja klausīties skaņas un viņas atminēt. Es esmu laimīga ka braucu, es labprāt vēl reizi aizbrauktu .
/Marija Linde, 7. klase/

Pavasara brīvdienu ekskursija

Saulainā 17. marta rītā Rožupes pamatskolas pirmskolas grupas “Zīļuks ” bērni devās mācību ekskursijā 17._martsuz Daugavpili, kur apmeklēja Daugavpils inovāciju Centru. Pirmsskolēni vēroja interaktīvas ekspozīcijas, kas ļauj ieraudzīt un izprast fiziku, ķīmiju, bioloģiju un citas zinātnes tā, lai bērni izprastu pasaules procesus vienkāršā veidā. Ļoti aizraujoša bija ekoloģijas nodarbība “Lavas lampas”, kurās aktīvi piedalījās un praktiski darbojās ikviens.

Aktivitāte tiek īstenota Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021. gada perioda programmas “Pētniecība un izglītība” projekta Nr. NFI/IC/VIAA/2020/4 “Inovāciju centra izveidošana Daugavpilī” ietvaros.

Kad zinātne bija izpētīta, pirmsskolēni devās pētīt dzīvnieku pasauli uz Latgales Zooloģisko Dārzu. LZD ekspozīcijā bērni varēja redzēt aptuveni120 zookultūras dzīvnieku sugas: pērtiķi, papagaiļi, čūskas, zivis, krokodilu kaimani, zirnekļi, bruņurupuči, lidojošie sunīši, vardes, bruņneši, iguānas u.c. Pēc pusdienu maltītes ieturēšanas, ainaviskajā Daugavas krastā, ar prieka mirdzumu acīs, “Zīļuki” devās mājup.

 Zīļuku audzinātāja Marta Vilcāne